Tebligat Kanunu

Tebligat Kanunu

Yönetmelik:

   (1)

   Madde 60 –(Değişik: 11/1/2011-6099/12 md.)

   Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

   Diğer kanunlardaki atıflar:

   Madde 61 –Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair kanuna atfettiği yerlerde bu kanun hükümleri tatbik olunur.

   Madde 62 –Bu kanunla:

   Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:

   Ek Madde 1 –(6/6/1985-3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

   Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

   Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

   Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişi nde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

   (Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

   7201 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun tam metnini incelemek için lütfen aşağıdaki linke ulaşınız.

   http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7201.pdf

X